Zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z perspektywy pracodawców użytkowników

Wchodzące dziś w życie zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych mają ogromne znaczenie nie tylko dla agencji ale również dla pracodawców użytkowników. Przedstawiam najważniejsze elementy, które zasługują na szczególna uwagę pracodawców.

1. Zmiana art. 8 pkt 3 ustawy o zpt. Pracownikowi tymczasowemu nie będzie mogło być powierzone wykonywanie na rzecz pracodawcy użytkownika pracy:

tego samego rodzaju co praca wykonywana przez pracownika pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, jeżeli taka praca miałaby być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, na terenie której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik;

Zmiana polega na:

 • zastąpieniu pojęcia „stanowisko pracy” sformułowaniem „rodzaj pracy”,
 • wprowadzenie ograniczenia o charakterze terytorialnym, co oznaczać będzie, że taka praca nie mogłaby być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, w której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik stały pracodawcy użytkownika.

2. Pracodawca użytkownik informuje agencję o wynagrodzeniu za pracę, której wykonywanie ma być powierzone pracownikowi tymczasowemu, oraz o wewnętrznych regulacjach dotyczących wynagradzania obowiązujących u danego pracodawcy użytkownika, a na wniosek agencji pracy tymczasowej przedstawia do wglądu treść tych regulacji (zmieniony art. 9 ust. 2 pkt 1);

3. Pracodawca użytkownik ma informować agencję pracy tymczasowej na piśmie o niewystępowaniu okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego na rzecz pracodawcy użytkownika, o których mowa w art. 8 pkt 3 – opisany wyżej w pkt 1 materiału (nowy. 9 ust. 2 pkt 3);

4. Ewidencja.

Pracodawca użytkownik ma prowadzić ewidencję osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz umowy prawa cywilnego, zawierającą informacje o dacie rozpoczęcia i dacie zakończenia wykonywania takiej pracy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy, o którym mowa w art. 20 ustawy o zpt, oraz przechowuje tę ewidencję przez okres jej prowadzenia i przypadający bezpośrednio po nim okres 36 miesięcy. Ewidencję prowadzi się i przechowuje w postaci papierowej lub elektronicznej, odrębnie dla każdej osoby.

5. Maksymalny okres wykonywania pracy tymczasowej.
Maksymalny okres 18 miesięcy (36 miesięcy w przypadku zastępstwa) wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego na rzecz danego pracodawcy użytkownika będzie ustalany niezależnie od tego czy pracownik jest kierowany do pracy (zmieniony art.):

 • przez jedną czy kilka agencji,
 • w ramach umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej.

Przepisy przejściowe 
Artykuł 14 ustawy wskazuje, iż okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, na podstawie której jest wykonywana praca tymczasowa, trwającej w dniu wejścia w życie ustawy (1 czerwca br.), przypadający od tego dnia, wlicza się do łącznego okresu skierowania do wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę i łącznego okresu korzystania z takiej pracy, o których mowa odpowiednio w art. 20 ust. 1, 3 i 5 ustawy.
Bieg okresów obejmujących 36 kolejnych miesięcy, o których mowa w zmienionym art. 20 ust. 1 i 3 ustawy o zpt, rozpoczyna się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

6. Nowe sankcje za niestosowanie przepisów ustawy
Wprowadzone zostaną kary zarówno dla agencji pracy tymczasowej jak i pracodawcy użytkownika w wysokości od 1 000 PLN do 30 000 PLN za nie przestrzeganie przepisów w zakresie:

 • kierowania pracownika do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych,
 • kierowania do wykonywania tego samego rodzaju pracy jak praca wykonywana przez pracownika, który w ciągu poprzednich 3 miesięcy został zwolniony z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • kierowania do pracy wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej,
 • zastępowania pracowników strajkujących,
 • przekroczenia maksymalnego okresu zatrudniania.

Dodatkowe nowe wykroczenia po stronie pracodawcy użytkownika

 • nie prowadzi ewidencji czasu pracy pracownika tymczasowego w zakresie i na zasadach obowiązujących w stosunku do pracowników;
 • uniemożliwia pracownikowi tymczasowemu wykorzystanie urlopu wypoczynkowego zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o zpt;

7. Umowy cywilnoprawne 
W odniesieniu do zatrudnienie osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umów prawa cywilnego wprowadza się obowiązek stosowania przepisów dotyczących m.in.:

 • art. 8 – zakazu powierzania określonych prac pracownikowi tymczasowemu,
 • art. 9 ust. 1 – uzgodnienia między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem,
 • art. 12 – zakazu postanowień o niedopuszczalności zatrudnienia pracownika tymczasowego przez pracodawcę użytkownika po okresie wykonywania pracy tymczasowej,
 • art. 20 ust. 1, 3, 5 i 6 – maksymalne okresy skierowania pracownika tymczasowego na rzecz jednego pracodawcy użytkownika,
 • art. 23 – obowiązki informacyjne pracodawcy użytkownika wobec związków.

 

Przygotował: Robert Lisicki, Dyrektor Departamentu Pracy, Dialogu i Spraw Społecznych, Konfederacja Lewiatan

Źródło: Polskie Forum HR